Trygg och rolig lek
för barn i alla åldrar

Säkerhet, service och lekglädje på lekplatsen

Trygg och rolig lek
för barn i alla åldrar

Säkerhet, service och lekglädje på lekplatsen

Vi är experter på lekplatsutrustning

Finns det något som ger så mycket glädje och energi som lekande barn? Inget bostadsområde, ingen park, förskola eller skola är komplett utan en rolig, inspirerande och trygg lekplats. Vi producerar och installerar fantasifull och säker lekplatsutrustning av högsta kvalitet – för att barnen ska ha roligt och få röra på sig och för att du som förälder eller du som ledsagar barn i din yrkesroll ska kunna känna dig trygg. Barnens lek är allvar för oss!

Företräder du en skola, förskola eller kanske en bostadsrättsförening eller planeringsgrupp inom kommunen? Vi kan hjälpa dig med lekplatsutrustning som höjer livskvaliteten för både barn och vuxna i ditt område. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig tillrätta!

Lekställningar, gungor, rutschkanor, balanslek, sandlådor, gunglek och mycket annat  – hos oss hittar du allt som behövs för att barn i alla åldrar ska kunna ha roligt men samtidigt kunna leka säkert. Våra lekprodukter är av högsta kvalitet och finns i många färgglada och fantasieggande utföranden. Vi tillhandahåller även helhetslösningar som temalekparker, alltid med fokus på både lekglädje och säkerhet.

Kontakta oss idag om du vill veta mer om vad vi kan erbjuda i form av lekplatsutrustning!

lekplatsutrustning i trä

Tillverkning, installation, tillsyn och service

Vi är heltäckande inom design, tillverkning och installation av lekplatsutrustning och har mer än 50 års erfarenhet av branschen. Vi erbjuder även löpande översyn och underhåll av befintliga lekplatser, för att se till att de fortsätter vara säkra och fungera som de ska, Vi gör helt enkelt allt för att barnen ska få en trygg och inspirerande lekstund ute i det fria.

Vi har dessutom ett stort sortiment av produkter som är anpassade för lek även för barn med funktionsvariationer. Alla ska kunna vara med och leka!

När vi anlägger en lekplats tar vi hand om hela processen. Vi skissar, projekterar, anlägger lekplatsen för att uppfylla högt ställda krav på både funktion och säkerhet. Dessutom kan vi besiktiga lekplatserna och ta hand om det viktiga löpande underhållet.

Vi specialanpassar alltid en lekpark utifrån platsen där den anläggs. Vi har kunskapen, erfarenheten, utrustningen och maskinerna som behövs för att utföra arbetet korrekt. I arbetet ingår ett flertal moment som schaktningar, plantering samt montering av redskap och utrustning.

Hållbar lekplatsutrustning för barn i alla åldrar

Tack vare våra många år i branschen har vi sedan länge den erfarenhet och kompetens som behövs för att anlägga en lekpark, från planering till färdigt projekt. Våra lekplatser har något för alla barn, och de flesta vuxna. Våra produkter innefattar allt som kan tänkas behövas på en välutrustad lekplats, från klätterställningar och rutschkanor till sandlådor, gungdjur och mycket annat. Vi har dessutom flera specialprodukter att erbjuda för den som vill erbjuda en riktigt unik lekupplevelse.

På våra lekplatser finns trygg och rolig lek för de allra yngsta såväl som för de barn som börjar närma sig tonåren. Det gör att de passar utmärkt på till exempel låg- och mellanstadieskolor eller i offentliga miljöer som parker. Lekplatserna utformas alltid för att passa alla, oavsett ålder eller fysiska förutsättningar.

Säkert för barnen, tryggt för föräldrarna

Just säkerheten är en aspekt som man inte får slarva med när det handlar om lekplatsutrustning. Varje år sker ungefär 19 000 olyckor på lekplatser och skolgårdar, enligt siffror från Konsumentverket. Många av dessa leder till att barn tvingas till akutsjukvård. Ett flertal av dessa olyckor beror på att fallutrymme och stötdämpande underlag inte uppfyller kraven. Vårt arbete med säkerhet kring lekplatsutrustning syftar till att minimera dessa olycksrisker.

Siffrorna talar sitt tydliga språk – kvalitativ lekplatsutrustning och regelbunden tillsyn och service är ett måste. Bra lekplatsutrustning och tillsyn bör alltid vara prioriterat av skolor, förskolor, kommuner och andra som har ansvar för lekplatser.

Det är ägaren till en lekplats som har ansvar för att lekplatsen upprätthålls i bra och säkert skick. Den kommun, skola, bostadsbolag eller bostadsrättsförening som beställer en lekplats har alltså detta ansvar. Som er samarbetspartner ser vi till att ni som kund uppfyller de krav på säkerhet som finns och erbjuder en trygg och säker lekmiljö för användarna, det vill säga de lekande barnen.

Säkerhet på lekplatsen

På sommaren används lekplatser särskilt flitigt av både små och stora barn. Det är fastighetsägaren som har ansvaret för att lekplatsen är säker. Ett bra sätt att försäkra sig om detta är regelbundna inspektioner.

Enligt plan-och bygglagen och produktsäkerhetslagen har fastighetsägare ansvaret för att såväl lekplats som lekredskap är säkra att använda.

På vintern kan exempelvis lekredskap utsättas för rejält slitage av väder och vind, vilket gör att det är en mycket god idé att inspektera lekplatsen inför våren när användandet tar fart.

Hur ser kraven ut på lekplatser?

Enligt lagen ska lekplatser underhållas så att risken för olycksfall begränsas. Dessa krav är specificerade i Boverkets byggregler där det framgår att fasta redskap ska monteras och underhållas så att risken för personskador minskas. Dessutom ska lekplatserna ha ett stötdämpande underlag som exempelvis sand, bark eller gummimattor. Dessa mjukare underlag ska placeras under gungor och olika typer av klätterställningar där det finns risk för fall. Dessutom har fastighetsägaren ett ansvar för att lekredskap, oavsett vilka åldrar de är avsedda för, är säkra. Detta enligt produktsäkerhetslagen.

Hur vet man att en lekplats är säker för barnen?

En del skador på en lekplats upptäcker man utan problem med en enklare inspektion, som exempelvis trasiga gungor, sandlådor med lösa kanter och annat. Vissa andra fel är betydligt svårare att upptäcka, särskilt om det handlar om äldre redskap som inte är framtagna enligt modern standard.

Två standarder används

Lekplatser och underlagen bedöms enligt två specifika standarder. Det är inte lätt att veta om en äldre lekplats kan uppfylla dessa moderna krav. Därför är det viktigt att lekplatserna kontrolleras av certifierade inspektörer som verkligen kan sina saker.

Det finns inga specifika krav på hur ofta dessa inspektioner ska utföras. Kravet är istället utformat så att lekplatserna alltid ska vara säkra. Därför rekommenderas kontinuerliga inspektioner och att reparationer och planering av framtida underhåll utförs enligt besiktningens resultat.

Detta kontrolleras när en lekplats besiktigas

  • Stötdämpande underlag.
  • Fallhöjder, fallskydd, skyddsräcken.
  • Mått på öppningar.
  • Delar som sticker ut eller skjuter ut.
  • Säkerhetsavstånd.
  • Krav på underhåll.
  • Tillgänglighet.

 

Tre nivåer av fel

Fel på lekplatser som upptäcks på en inspektion graderas oftast på en skala från A till C. A är allvarliga fel, C mindre allvarliga.

A-fel är allvarligast och innebär risk för allvarlig skada/stor risk för mindre skada. Dessa fel måste åtgärdas omedelbart.

B-fel innebär mindre risk för stor skada eller stor risk för liten skada. Även dessa fel måste åtgärdas så snart som möjligt.

C-fel innebär liten risk för mindre skada. Den här typen av skador åtgärdas normalt vid planerat underhåll och bör hållas under uppsikt däremellan.

Även nya lekplatser ska inspekteras

Det är inte bara äldre lekplatser som ska kontrolleras. Även vid nyinstallation är det lämpligt med kontroll av underlaget. Det är bra att mäta när underlaget är på plats för att veta hur stötdämpningen fungerar. Om monteringen är felaktigt utförd kan de stötdämpande egenskaperna bli sämre.

Vi projekterar, anlägger och renoverar lekplatser